Sentrum vir Akademiese Uitnemendheid

Hoërskool Randburg se kernbesigheid is akademie, daarom die ontstaan van 'n unieke Sentrum vir Akademiese Uitnemendheid (SAU).

Die SAU is 'n skoolgebaseerde ondersteuningspan wat bestaan uit 'n akademiese span (adjunkhoofde, departementshoofde en graadvoogde), die departement Opvoedkundige Leiding (twee opvoedkundige sielkundiges) en 'n leerfasiliteerder.  In hierdie sentrum word daar op samewerking tussen leerders, ouers, onderwysers, skoolhoof en ander kundiges gefokus om die behoeftes van die leerders, ouers en personeel op verskillende vlakke aan te spreek.

Die Sentrum bied die volgende

 • Eksamenhulp - konsessies (ekstra tyd en amanuensis aansoeke by Departement van Onderwys).
 • Studiemetodes en tydsbeplanning.
 • Akademiese leiding en ontwikkelingstrategieë aan toppresteerders.
 • Emosionele ondersteuning.
 • Akademiese hulp aan onderpresteerders en druipelinge, asook berading.
 • Assessering van leerders met leerhindernisse en skryf van akademiese plan.
 • Hulpbronsentrum:  verwysing na ander deskundiges.
 • Effektiewe en omvattende voogstelsel wat alle personeel insluit, onderlê leerareaprobleme en is selfs proaktief in antisipasie van moontlike uitdagings.
 • Gratis groepsklasse word, in sekere vakke, deur die vakonderwysers by die skool aangebied.
 • Individuele en kleingroep ekstra klasse, teen minder as die markverwante fooi, is beskikbaar.
 • Internetkafee met gratis internettoegang is, per afspraak, na skool tot leerders se beskikking - veilige omgewing waar leers na skoolure, Maandae tot Donderdae vanaf 14:00 tot 16:00 kan werk.
 • Na-uurse hulp met groepstake.

Vakbeleid

Hoërskool Randburg se vakbeleid is dat geen vaste vakpakkette aangebied word nie - elke leerder het die geleentheid om sy/haar unieke pakket saam te stel.  Jy kies die vak waarvan jy hou en waarin jy wil presteer.  Die SAU lei leerders om vakkombinasies te kies wat vir hulle vrystelling kan gee.

Vakkeuseproses

Gratis psigometriese toetse sowel as 'n kwalitatiewe beroepsverkenningsproses word in graad 9 (vakkeuse) afgeneem.  Oueraande vir terugvoer van psigometriese toetse word jaarliks gehou.

Akademiese fasiliteringsdiens

 • Geïntegreerde program tussen personeel en leerders om optimale geleenthede te bied ter voorbereiding van verdere studies na skool.
 • Bevordering van Universiteitsvrystelling en die hantering van navrae deur die loop van graad 10 tot 12.
 • Ondersteuning en leiding aan leerders ten einde hul algemene prestasie te verbeter.

ALPHA CENTAURI

Die projek fokus op die potensiaalontwikkeling van leerders.  Daar word gepoog om blootstelling aan verrykende onderwerpe te gee.  Die doelwit is om nie net leerders daarvan te vertel nie, maar om hulle aktief deel te maak en te laat leer deur ervaring.  Enige leerder  van enige ouderdom of skool is welkom om hierby aan te sluit.  Die volgende projekte word tans aangebied:

 • Fotografieklub
 • Skryfskool
 • Olimpiades
 • Zoeloe Spreektaal